Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

Το ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza αναγνωρίζει το καθήκον του για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου με σκοπό να διασφαλίζεται πάντα η καλή υγεία τόσο των φιλοξενούμενων μας όσο και του προσωπικού.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

- Η πλήρης συμμόρφωση των επισιτιστικών τμημάτων με την νομοθεσία
- Ο χειρισμός των τροφίμων γίνεται πάντα με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι
- Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα επισιτιστικά τμήμα λειτουργούν βάσει της παρούσας πολιτικής.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχόμενων εδεσμάτων, η οποία συνίσταται στο:

- να τηρείται επακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
- να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
- να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
- να επαληθεύεται συνεχώς το ΣΔΑΤ
- να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προ απαιτούμενα προγράμματα της παραγωγής
- να εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών καθώς επίσης και του περιβάλλοντος εργασίας
- να διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές, τους πελάτες μας αλλά και τις Αρχές
- να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
- να προωθείται η αισθανόμενη υποχρέωση της ασφάλειας τροφίμων
- παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας και συμβάλλουν σημαντικά στην βιωσιμότητα του N.J.V. ATHENS PLAZA.

Η Γενική Διευθύντρια

Βασιλική Άννα Λαζαράκου