Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η NJV Athens Plaza δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα διαχειρίζεται και διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η NJV Athens Plaza διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:
Υποβάλλουμε τα προσωπικά δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και με απόλυτα διαφανή τρόπο σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο προς τούτο μέτρο.
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή του υποκειμένου μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
Υποβάλλουμε τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους μέσω της χρησιμοποίησης κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Η παρούσα πολιτική αναλύει το ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα διαχειριζόμαστε, σε ποιους είναι προσβάσιμα (όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της NJV Athens Plaza/CRM) και ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προαναφερθείσα συλλογή και επεξεργασία.

H NJV Athens Plaza διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Aνακοίνωση, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρυχθεί άκυρος ή κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός για οιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί, στο βαθμό που δεν τροποποιείται ουσιωδώς η αρχική βούληση, όπως εκφράζεται διά της παρούσας.

Ορισμοί
Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο "υποκείμενα δεδομένων" περιλαμβάνονται όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο "Προσωπικά Δεδομένα").

Σχετικά με την NJV Athens Plaza
Η NJV Athens Plaza εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α' 2, Αθήνα, 10564, εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως "NJV Athens Plaza" και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ως "πληροφορίες") για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Η NJV Athens Plaza επεξεργάζεται για δικό της λογαριασμό τα προσωπικά δεδομένα (άρα ενεργεί ως "υπεύθυνος επεξεργασίας") υπό την έννοια του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μπορούμε να συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα και τίτλος εργασίας
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας
  • Τρέχοντες και πρώην εργοδότες
  • Ακαδημαϊκό/εκπαιδευτικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών εκπαιδεύσεων
  • Πληροφορίες που μοιράζεστε στο βιογραφικό σας σημείωμα

Γιατί χρειάζεστε τις πληροφορίες μου;
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους πρόσληψης για εσωτερική χρήση από την NJV Athens Plaza.

Τα ανωτέρω γίνονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση όπου:

H χορήγηση των προσωπικών δεδομένων συνιστά νομική ή συμβατική υποχρέωση
Tο υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παραχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα

Δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Ακόμα, η NJV Athens Plaza συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο αυστηρά αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, γίνεται δε προσπάθεια να διατηρούνται ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να επικαιροποιούνται. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί και υποβάλλονται σε επεξεργασία και μετά το πέρας αυτής διαγράφονται.

Θα γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες μου σε τρίτα μέρη;
Όχι, οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο για εσωτερική χρήση από την NJV Athens Plaza.

Για πόσο διάστημα διατηρείτε τις πληροφορίες μου;
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για ένα (1) έτος από τη στιγμή που λάβαμε το βιογραφικό σας ή από την πιο πρόσφατη επικοινωνία μαζί σας (όποιο από τα δύο είναι χρονικά το πιο πρόσφατο). Εάν απασχοληθείτε στην εταιρεία μας με σύμβαση εργασίας, υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται, ώστε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών και των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης) σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε εφόσον είναι επιτρεπτό.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

  • Την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών
  • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
  • Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
  • Την εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων της NJV Athens Plaza και/ή για άμεσους σκοπούς προώθησης.

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νόμιμων υποχρεώσεων) ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημα σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος. Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στη Ρόζα Μαρία Τσιριγώτη, η οποία είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για την NJV Athens Plaza.

Εάν τα αιτήματά σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η NJV Athens Plaza διατηρεί το δικαίωμα είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης, την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο εν λόγω αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η NJV Athens Plaza αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορώ στην πορεία να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου;
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η ανάκληση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την ανακαλέσετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η NJV Athens Plaza.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τη Ρόζα Μαρία Τσιριγώτη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για την NJV Athens Plaza, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν θέλετε να μάθετε κάτι ακόμη...
Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Θεόδωρο Θεοδωρουλάκη, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α' 2, 10564, Αθήνα Tηλέφωνο: +302103352400 email: [email protected] .

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου
Με την εγγραφή, επιλέγοντας το πλαίσιο ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για εσωτερική χρήση από την NJV Athens Plaza.