ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Με επιχειρηματική ηθική και κοινωνική επιμέλεια

ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 50001

Τρεις πιστοποιήσεις για το ξενοδοχείο μας.
Το Ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA έχοντας διαμορφώσει μία στοχοθετημένη στρατηγική διαχείρισης που αφορά στο περιβάλλον και στην ενέργεια, στην κοινωνία και στο Ανθρώπινο Δυναμικό του, είναι περήφανο καθώς έχει λάβει 3 σημαντικές πιστοποιήσεις:


ISO 14001: Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πολιτική Ξενοδοχείου | Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική

ISO 45001: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Πολιτική Ξενοδοχείου | Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 50001: Σύστημα Ενεργειακής Απόδοσης

Πολιτική Ξενοδοχείου | Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική

ISO 14001 - Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το Ξενοδοχείο μας, έχοντας επίγνωση της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που έχει και ο τουριστικός τομέας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει υιοθετήσει μια σειρά διαδικασιών που αξιολογούν και ελέγχουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του.

Βάσει των διαδικασιών αυτών, έχουν καθιερωθεί βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του Προσωπικού επί των θεμάτων αυτών, ενώ οι συνεργάτες/προμηθευτές του Ξενοδοχείου είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 14001 ή ακολουθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

- Ενημέρωση του Προσωπικού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ξενοδοχείου και τις ενέργειές του σε σχέση με την εταιρεία, π.χ. επιπτώσεις των μετακινήσεων του προσωπικού από και προς το ξενοδοχείο, χωριστές βάρδιες κ.λπ.
- Χρήση τοπικών προϊόντων για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με τη μείωση της χρήσης των μεταφορών.
- Αποτελεσματικές διεργασίες τροφίμων για την αποθήκευση, την ψύξη και την κατάψυξη αγαθών ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις των πελατών, μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
- Χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων από προμηθευτές που είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 14001 ή έχουν περιβαλλοντικές φιλοδοξίες.
- Καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών με έξυπνη χρήση θέρμανσης και ψύξης μη κατειλημμένων χώρων και χώρων, ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων κ.λπ.
- Διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, διάθεσης και καταγραφής των αποβλήτων και εκπαίδευση του προσωπικού.

ISO 45001 - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Έχοντας ως στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον χώρο εργασίας, εντοπίζουμε, αναλύουμε, αξιολογούμε και προλαμβάνουμε τους κινδύνους που το επηρεάζουν, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχεται ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Πιστεύουμε ότι ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον εργασίας είναι απαραίτητο συστατικό για την ιδεώδη διαμονή των επισκεπτών μας.

Ειδικότερα:

- Αύξηση της παραγωγικότητας με τη μείωση των τραυματισμών στο χώρο εργασίας, των περιστατικών και των ασθενειών.
- Βελτίωση των διαδικασιών με τον εντοπισμό κινδύνων και κινδύνων στο χώρο εργασίας του ξενοδοχείου.
- Ικανοποίηση και ενσυναίσθηση των εργαζομένων.

ISO 50001 - Διαχείριση Ενέργειας

Έχοντας προσδιορίσει το ενεργειακό μας προφίλ, έχουμε θέσει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους, έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο ενεργειακής παρακολούθησης και διαχειριζόμαστε την κατανάλωση ενέργειας.

Χάρη στην επιμέλεια εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών έχουμε καθορίσει μια αυστηρή εταιρική πολιτική, υιοθετώντας καλές πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης, μειώνουμε τα απόβλητα και περιορίζουμε τη ρύπανση καθημερινά, προσφέροντας διαμονή που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα ενέργειας.
- Ενθάρρυνση των αλλαγών συμπεριφοράς για την υποστήριξη της διαχείρισης ενέργειας.
- Ανάπτυξη εφικτών στόχων ενεργειακής απόδοσης.
- Εξοικονόμηση ενέργειας με τον εντοπισμό εξοπλισμού με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
- Μείωση των εκπομπών CO2 για την επίτευξη του στόχου μείωσης του άνθρακα του ξενοδοχείου.
- Αποτελεσματική λειτουργία του ξενοδοχείου κάνοντας τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μέρος της καθημερινής κουλτούρας.

ISO 26000

Η επιβράβευση των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε αντικατοπτρίζεται στο ότι πιστοποιηθήκαμε από την TUV AUSTRIA με το ISO 26000.

ISO 22000

Το πρότυπο ISO 22000 του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ενσωματώνει το HACCP και άλλα προληπτικά πρότυπα που αποσκοπούν στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ασφάλειας και της υγείας των τροφίμων που παράγουμε και διανέμουμε. Με την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000, διασφαλίζουμε τη μείωση και την εξάλειψη των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων ως μέσο προστασίας της υγείας των καταναλωτών μας. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζεται μέσω μιας σειράς αυστηρών διαδικασιών ελέγχου από το διεθνή διακεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης Lloyd's, ο οποίος βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες ασφάλειας των τροφίμων και την επικοινωνία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων και παρέχοντας διαφάνεια.

Ελληνικό Πρωινό

Το NJV Athens Plaza είναι πιστοποιημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο με το «Ελληνικό Πρωινό». Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα, το οποίο απαιτεί αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων παραμέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η αυθεντικότητα των προσφερόμενων προϊόντων και συνταγών.
Στόχος του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό» είναι να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας και να γευτούν, τα Ελληνικά προϊόντα που είναι η ουσία της Μεσογειακής Διατροφής η οποία αποτελεί μία «άυλη πολιτιστική κληρονομιά».