Αρχές, Αξίες, Στόχοι

Οι Αρχές μας:

 • Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση
 • Ηθική συμπεριφορά σε όλες τις πτυχές διαχείρισης
 • Κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία
 • Ίσες ευκαιρίες για όλους
 • Ποιοτική και άριστη παροχή υπηρεσιών ως αντάλλαγμα για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι φιλοξενούμενοί μας
 • Ενδιαφέρον για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας
 • Δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι Αξίες μας:

 • Υπευθυνότητα
 • Επιχειρηματική ηθική
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ενδιαφέρον και φροντίδα για κάθε εργαζόμενο
 • Ποιοτική φιλοξενία
 • Συμβολή στην Κοινωνία
 • Σεβασμός στο Περιβάλλον
 • Προώθηση του Πολιτισμού

Οι στόχοι μας:

 • Η ανάπτυξη μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και όλους τους συνεργάτες μας.
 • Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας, προσαρμόζοντας την ικανοποίηση των πελατών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.
 • Η αποτελεσματικότητα μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και ορθών πρακτικών.